Pastoraal theoloog Drs Martien Van de Velde te Ede

Handelingen 5       41] Zij (de apostelen van Jezus) verlieten het Sanhedrin, blij dat ze waardig bevonden waren om vanwege die naam (van Jezus) smadelijk behandeld te worden

Martien Van de Velde

Het dramatisch kwadraat van Knielen op een bed violen van Jan Siebelink 
Ik ben opgegroeid als twaalfde telg in een Oud - Gereformeerd gezin met veertien kinderen in het Zeeuws - Vlaamse Terneuzen en was al op heel jonge leeftijd onder de indruk van de kerkelijke Tale Kanaäns. Ik wilde al op achtjarige leeftijd heel graag een kind van God worden en bad zoals me dat geleerd werd om een 'nieuw hartje'. Van mijn vader leerde ik al vroeg 'verborgen omgang' met God zoeken en onder invloed van de pedofiele dominee ds A. de Reuver sr. wilde ik in mijn puberleeftijd Gods knecht worden omdat hij voortdurend zei dat God hem dit geopenbaard had. De invloed van deze dominee werd echter tegelijkertijd tot een zware blokkade en grote schade in mijn puberleeftijd. Gedurende vijf jaren ben ik door hem ernstig misbruikt, gechanteerd en gemanipuleerd in allerlei opzicht en was ik op mijn achttiende jaar psychisch, lichamelijk en geestelijk een wrak. Dankzij Gods genade en mijn lieve vrouw ben ik hier in de loop van mijn leven in grote mate bovenop gekrabbeld, maar de impact hiervan blijft eigenlijk dagelijks in je systeem aanwezig, zoals iedereen een beetje kan begrijpen die het boek van Jan Siebelink 'Knielen op een bed violen' heeft gelezen en de verfilming daarvan heeft gezien. Mijn puberleeftijd is voor mij minstens het honderdvoudige kwadraat aan ervaringen daarvan geweest

Het lijden van het Joodse volk 
Toch heeft er sinds mijn puberleeftijd een constante revolutie en evolutie in mijn denken en geloven plaats gehad. Meteen vanaf mijn huwelijk in 1979 kwam ik in evangelisch - charismatisch milieu terecht en kwam al snel tot een bewuste geloofskeuze en volwassendoop. Voor mezelf had ik het gevoel amper opvoeding te hebben gehad en stond ik voor de uitdaging om mezelf te vormen. Ik heb vaak eindeloos de Bijbel gelezen omdat ik ervan overtuigd was dat alleen God mij kon helpen op mijn weg in het leven. Vanuit een diep dal ben ik moeten komen en heb me beroepsmatig geprofileerd als verpleegkundige. In 1990 zijn we als gezin naar Israël gegaan om in Jeruzalem te werken als verpleegkundige in het psychiatrische ziekenhuis Sarah Herzog Ezrat Nashim. Een grote rol hierbij speelde dat we erg onder de indruk waren van het lijden van het joodse volk in de geschiedenis met als dieptepunt de Holocaust. 

Hoe God de mens gelukkig wil maken 
Terug in Nederland heeft deze Israëltijd me blijvend op een ander spoor gezet. Ik wilde vanaf die tijd theologie studeren om vanuit de Bijbel grondig te bestuderen wat God in Zijn Woord leert hoe we als mens op aarde gelukkig en gezegend kunnen leven. De resultaten waren voor mij verrassend en onthutsend : terwijl ik in reformatorische, ultra-gereformeerde en later ook in evangelische kring leerde dat Gods geboden er niet meer toe doen, werd me heel duidelijk dat God onveranderd is en die mens gelukkig noemt die God vreest en Zijn verbond en geboden bewaart. 

אשרי־איש 
ירא את־יהוה 
במצותיו חפץ מאד 
Psalm 112, 1 Gelukkig de mens die de HEER vreest in het van ganser harte doen van Zijn geboden

Op dit punt is het fout gegaan in de geschiedenis van kerk en theologie met grote consequenties voor het geloof van christenen. In de kerk is men immers gaan belijden dat Gods oude verbond en geboden er niet meer toedoen. Terwijl God garandeert dat je gelukkig wordt door God te vrezen en Zijn geboden te doen, plaatst de kerk dit vanuit theologie in een stoffig achterkamertje of geeft aan 'vreze des Heren' een eigen interpretatie die niet volledig beantwoordt aan Gods Woord. De kerkgeschiedenis van de eerste eeuwen heeft zich grotendeels afgespeeld in Europa en Europa heeft haar gedachtegoed via zending naar andere werelddelen verspreid. Daarmee is Europa verantwoordelijk voor een fors ontspoorde visie op Gods Woord


Deel van Gods Woord volstrekt genegeerd, verwaarloosd, ondergesneeuwd en of ontkend 
Met de inzichten door de studie theologie wilde ik dienstbaar zijn aan God en mensen. Door deze theologische studie maar nog veel meer door hernieuwde intensieve bestudering van de Schrift ben ik tot de diepgaande overtuiging gekomen dat de vervangingstheologie nog veel meer schade heeft teweeg gebracht dan ik al dacht. Ik kwam tot conclusies die ik eigenlijk al wist vanuit mijn jeugd : God wil verborgen omgang of intimiteit met de mens als we Hem vrezen, Zijn verbond en geboden bewaren en gehoorzaam zijn aan Hem. Natuurlijk, het is volkomen bijbels om te belijden dat we alleen behouden (kunnen) worden door Jezus' offer en dood aan het kruis. We mogen daaraan niets toevoegen of in mindering brengen. Maar dat betekent niet dat ook Gods Woord over Zijn verbond en geboden niet minder waar is. Geen mens wordt behouden door het doen van Gods geboden, maar God wil wel gehoorzaamheid van ons. Want : of we gehoorzamen God door Zijn wil te doen of we doen de wil van satan in zonde en ongehoorzaamheid. Vandaag de dag denken echter steeds meer gelovigen dat Gods verbond en geboden er niet meer toe doen. Dit deel van Gods Woord wordt volstrekt genegeerd, verwaarloosd, ondergesneeuwd en of ontkend. Voor mij echter is psalm 25, 14 een leidraad voor mijn persoonlijk leven en mijn werk als theoloog 

סוד יהוה ליראיו 
ובריתו להודיעם 

Psalm 25, 14 Gods geheim is voor wie Hem vrezen, want Hij maakt Zijn verbond aan hen bekend 


Gefundeerd op Gods oude verbond met Israël 
Als theoloog ben ik van mening dat we als gemeente en discipelen van Jezus terug moeten naar onze bron in de gemeente van het Nieuwe Testament in het boek Handelingen. Dat betekent echter niet een gemeente zoals de Pinkstergemeenten dit denken, maar juist een gemeente die net als Jezus geworteld is in Gods oude verbond met Israël. NT Pinksteren is volledig gebaseerd op OT Pinksteren van Exodus 20,20, waar God ook komt om vrees te brengen onder mensen, niet met het doel om angst voor Hem te produceren, maar de wil om niet meer te zondigen : 


ויאמר משה אל־העם אל־תיראו כי לבעבור נסות אתכם 
בא האלהים ובעבור 
תהיה יראתו 
על־פניכם לבלתי 
תחטאו׃ 
                                                  Exodus 20,20 En Mozes zei tot het volk : "Wees niet bang. Want God                                                     is  gekomen om u op de proef te stellen en opdat Zijn vrees voor uw                                               aangezicht zou zijn om niet te zondigen' Het is bijbels gezien volkomen misplaatst om Handelingen 2 te interpreteren als het frame waardoor nu de genadegaven centraal staan en de band is doorgesneden met het Oude Testament. Handelingen 2 laat zien dat we als gelovigen na bekering de gave van de Heilige Geest ontvangen om getuigen te zijn van Jezus 'dood en opstanding. Als Jezus voor ons gestorven is en opgestaan, hoe kunnen wij dan in zonde blijven ? Als gelovigen krijgen wij de gave van de Heilige Geest niet voor onszelf, maar om verkondigers te zijn van Jezus' dood en opstanding. Hij heeft getriomfeerd over alle machten van het kwaad en wij zijn geroepen om overwinnaars te zijn met Hem 
Willen lijden voor Jezus 
Tenslotte zou ik willen noemen dat we als discipelen van Jezus net als de eerste apostelen zoveel liefde voor Jezus behoren te hebben dat we bereid zijn om voor Hem te lijden en vreugde hebben omdat we smaad moeten dragen om wille van Hem. Ons geloof moet de emotie voor Jezus kennen. Omdat Hij Zijn leven voor ons heeft gegeven tot in de dood. Hij heeft Godverlatenheid ervaren om wille van ons. Daarom is Hij onze eerste en grote Liefde. Wij leven hier op aarde vaak net alsof we hier het eeuwige leven hebben. Dat is het verschil met het leven van de eerste discipelen. Bij hen stond de liefde voor Jezus zo centraal dat ze zelfs voor Hem wilden sterven. Daarbij dachten ze aan het woord van Jezus zelf : 'Wie zijn leven liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig' 

Radicaler dan (Nadere) Reformatie of Opwekkingsbeweging 
Met ons geloof teruggaan naar de Bron in Oude en Nieuwe Verbond betekent dus een radicalere revolutie dan de (Nadere) Reformatie of Opwekkingsbeweging. In de geschiedenis na de hemelvaart van Jezus is er ontzettend veel ontsporing opgetreden en afwijking ontstaan van deze originele Bron en dat is echt niet alleen te wijten aan de Romeinse heersers, foute belijdenissen of dwalingen van christenen en de weerstand van Joden in de eerste eeuwen. Alle factoren hebben interactief op elkaar in gespeeld en geleid tot waar de vervangingstheologie vandaag voor staat, namelijk dat gelovigen denken dat 'al het oude is voorbijgegaan ....' . 

Onze generatie is geroepen tot terugkeer naar de oorspronkelijke bedoelingen van Jezus
De dialoog over ons geloof is anno 2016 keihard nodig, juist voor de kwaliteit van ons geloof. Christenen van vandaag denken veelal naadloos aan te sluiten bij de gelovigen uit het boek Handelingen en de oorspronkelijke bedoelingen van Jezus,. In de twintig eeuwen voor onze generatie zijn we Europa echter enorm afgeweken van deze oorspronkelijke bedoelingen van Jezus. Uiteraard zetten de eerste eeuwen na de hemelvaart van Jezus hierbij de toon en dit proces is in de eeuwen daarna steeds meer versterkt. Helaas zijn de Reformatie en de Opwekkingsbeweging niet de radicale terugkeer naar de bron in Gods oude verbond met Israël geweest en zijn ze hiermee ook niet naadloos aangesloten bij de situatie in Handelingen 2. De eerste tienduizenden gelovigen waren immers gelovigen die nog geen Nieuwe Testament hadden maar terug moesten grijpen op het Oude Testament en de mondeling overgedragen woorden van Jezus. 

We kunnen al eeuwenlang geen = teken meer zetten tussen Jezus' oorspronkelijke bedoelingen en de gemeente van vandaag
Jezus had Zijn discipelen de opdracht gegeven om de wereld in te gaan en alle volkeren te maken tot Zijn discipelen, te beginnen vanuit Jeruzalem. Bekeken vanuit de wereld van vandaag met alle moderne communicatiemiddelen via internet, begrijpen we dat er al gauw geen centraal gezag meer was wat gelovigen bij de Bron hield. In de tijd van het boek Handelingen zien we dat Jeruzalem nog een centrale rol speelt in de leiding over de gemeenten buiten Israël, zoals in Syrië, Klein-Azië en Europa, maar na de val van Jeruzalem en de daarmee ingezette diaspora onder Romeins bewind, werd de band met de oorspronkelijke Joodse gelovigen in Jezus al vrij snel een tandje minder en ontwikkelden gelovigen zich steeds meer zonder een strikte basis in Gods oude verbond met Israël. De gemeente zag Israël al snel als vijand van God. Te denken valt aan Marcion, die weliswaar als ketter werd veroordeeld, maar zijn denkbeelden hebben zeker een trend gezet voor ernstige ontsporing van de Bron.

Gelovigen van vandaag vinden de God van het OT onnoemelijk anders dan de God van het NT
De gelovige van vandaag volgt ook in belangrijke mate het denken en geloven van afgelopen twintig eeuwen en denkt toch gemakkelijk gefundeerd te zijn in de Bijbel van kaft tot kaft. Veel gelovigen geven zelf toe grote delen van de Bijbel niet meer te lezen en met name het Oude Testament niet meer. Zij zijn van mening dat veel inhoud symbolisch bedoeld is en niet meer normatief voor de gemeente van vandaag. Zij zien een groot verschil tussen de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament. Velen zijn er van overtuigd dat de God van het Oude Testament een God van wet en geboden was en in de verste verte niet te vergelijken met de God van liefde uit het Nieuwe Testament. Naar de mening van velen is God eigenlijk veranderd. Gelovigen staan er niet meer bij stil dat de God van het verbond met Israël dezelfde is als de Vader van Jezus, die zegt (Mattheüs 28) dat Hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Deze God presenteerde zich in Exodus ook als de Almachtige, de verlosser uit de slavernij van Egypte. Hij liet in de geschiedenis van Israël zien dat Hij de machtige God van het verbond is, de God van de hemelse legermachten, die weliswaar 'hoog woont, maar laag ziet', omdat Hij verborgen omgang ofwel intimiteit wil met degene die Hem vrezen en Zijn verbond en geboden bewaren.

Pastoraal theoloog en hulpverlener Drs Martien Van de Velde te Ede 
afgestudeerd aan de Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee....
gewoond en gewerkt in Jeruzalem...
met ruim 35 jaar ervaring als hulpverlener in de gezondheidszorg (algemeen ziekenhuis, geriatrie, thuiszorg en psychiatrie)
...beschikbaar voor preekbeurt in uw eredienst
Ik wil 24/7 vervuld zijn met Gods Geest, Gods wegen volgen, de Bijbel dichterbij brengen, leiders trainen, flexibel zijn tussen culturen
Bel of mail Martien Van de Velde

Preekbeurt regelen ?

Lees verder Alleen blij met een plaats in de hemel ? Bonhoeffer leerde ons dat dit goedkope genade is  
De oorspronkelijke bedoelingen van  Jezus ? 
 Frans was lid van de Gereformeerde Gemeente in Nederland  en had een totaal verwrongen Godsbeeld
free web stats
hit counter
Comments